TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ต้น)
จำนวน 20 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทอง จำนวน 3 โครงงาน

กลุ่มเหรียญเงิน จำนวน 10 โครงงาน

กลุ่มเหรียญทองแดง จำนวน 7 โครงงาน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน (ม.ต้น)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานชื่อโรงเรียน

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงาน ถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม25661202-0348
2เหรียญทองโครงงานSWCM Smart Box By KIDBRIGHTโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่25661202-0349
3เหรียญทองโครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag)โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม25661202-0350
4เหรียญเงินโครงงานระบบไม้กั้นรถยนต์อัจฉริยะด้วยบอร์ด KidBrightโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จ.ชุมพร25661202-0351
5เหรียญเงินโครงงานระบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino ระบบ AIโรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส25661202-0352
6เหรียญเงินโครงงานระบบป้องกันอัคคีภัยในวัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ. ศรีสะเกษ25661202-0353
7เหรียญเงินโครงงานไม้กั้นเปิด – ปิดอัตโนมัติ โดยใช้ระบบสแกนใบหน้าโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน25661202-0354
8เหรียญเงินโครงงานเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี25661202-0355
9เหรียญเงินโครงงานราวตากผ้าโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี25661202-0356
10เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จ. จังหวัดขอนแก่น25661202-0357
11เหรียญเงินโครงงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าด้วยระบบ AIโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี25661202-0358
12เหรียญเงินโครงงาน AI ตรวจสอบทะเบียนรถ โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27  จ.จังหวัดหนองคาย25661202-0359
13เหรียญเงินโครงงาน ทางม้าลายอัจฉริยะโรงเรียนศรีสังวาลย์นนทบุรี จ.นนทบุรี 25661202-0360 
14เหรียญทองแดงโครงงานสมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0361
15เหรียญทองแดงโครงงานระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยเทคนิคAIศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี25661202-0362
16เหรียญทองแดงโครงงานระบบแจ้งเตือนจุออันตรายสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ 
17เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย Kid-Brightโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ25661202-0364
18เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detectorโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษาจ.สิงห์บุรี25661202-0365
19เหรียญทองแดงโครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่25661202-0366
20เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบนับจำนวนคนเข้าใช้บริการห้องสมุด พร้อมเปิด ปิดไฟฟ้า พัดลมอัตโนมัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช 

ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขัน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและชุมชน (ม.ต้น)

ลำดับรางวัลชื่อโครงงานรายชื่อที่ปรึกษา

เลขเกียรติบัตร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

1เหรียญทองโครงงาน ถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านายประภาส สถิตย์25661202-0315
2เหรียญทองโครงงาน ถังขยะอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านายราชวัฒน์ แฝงสมศรี25661202-0316
3เหรียญทองโครงงานSWCM Smart Box By KIDBRIGHTนายทศพล พงษ์นิกร25661202-0317
4เหรียญทองโครงงานSWCM Smart Box By KIDBRIGHTนางสาวกนกวรรณ จุ่มปี25661202-0318
5เหรียญทองโครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag)นางสาวประพิณญา ทิพย์แสง25661202-0319
6เหรียญทองโครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag)นายวศิน แสงสิน25661202-0320
7เหรียญเงินโครงงานระบบไม้กั้นรถยนต์อัจฉริยะด้วยบอร์ด KidBrightนายธีรนัย แซ่โหงว25661202-0321
8เหรียญเงินโครงงานระบบไม้กั้นรถยนต์อัจฉริยะด้วยบอร์ด KidBrightนางสาวปัทมา ยังธิคุณ25661202-0322
9เหรียญเงินโครงงานระบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino ระบบ AIนางสาวนูรฮันนะห์ อุมา25661202-0323
10เหรียญเงินโครงงานระบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino ระบบ AIนางสาวคอรีเย๊าะ วามะ25661202-0324
11เหรียญเงินโครงงานระบบป้องกันอัคคีภัยในวัดนายสิทธิพล หงษ์ฒณีย์25661202-0325
12เหรียญเงินโครงงานไม้กั้นเปิด – ปิดอัตโนมัติ โดยใช้ระบบสแกนใบหน้านายจิรันดร เองศิลป์25661202-0326
13เหรียญเงินโครงงานเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นางสาวฮาสือนะ แบเฮง25661202-0327
14เหรียญเงินโครงงานเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นางสาวนูรียะ อามะ25661202-0328
15เหรียญเงินโครงงานราวตากผ้านางสาวนูรฮูดา นิเส็น25661202-0329
16เหรียญเงินโครงงานราวตากผ้านางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ25661202-0330
17เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์นายชาญสิปป์ ศิลารัตน์25661202-0331
18เหรียญเงินโครงงานเครื่องวัดพื้นที่ต่างระดับสําหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์นายวสิษฐ์พล ชมพูวงศ์25661202-0332
19เหรียญเงินโครงงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าด้วยระบบ AIนายซุลกิฟลี หัดมัด นางสาว25661202-0333
20เหรียญเงินโครงงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าด้วยระบบ AIนางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ25661202-0334
21เหรียญเงินโครงงาน AI ตรวจสอบทะเบียนรถ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

นางสาวรุ่งนภา  นาบง 

25661202-0335
22เหรียญเงินโครงงาน AI ตรวจสอบทะเบียนรถ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
นายนวภพ  เชื้อคำเพ็ง25661202-0336
23เหรียญเงินโครงงาน ทางม้าลายอัจฉริยะนางสาวตติยา เตชานุเคราะห์

นายทรงวิทย์ บุญภา

25661202-0337

25661202-0338

24เหรียญทองแดงโครงงานสมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์พระกิตติชัย กิตฺตชโย25661202-0338
25เหรียญทองแดงโครงงานสมุดบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์นางสาวภานิดา ดวนใหญ่25661202-0339
26เหรียญทองแดงโครงงานระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยเทคนิคAIนางสาวชมัยพร พัดลม25661202-0340
27เหรียญทองแดงโครงงานระบบแจ้งเตือนจุออันตรายสำหรับผู้บกพร่องทางสายตานางสาวประพิณญา ทิพย์แสง 
28เหรียญทองแดงโครงงานระบบแจ้งเตือนจุออันตรายสำหรับผู้บกพร่อง
ทางสายตา
นายวศิน แสงสิน 
29เหรียญทองแดงโครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย Kid-Brightนายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์25661202-0343
30เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detectorนางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง25661202-0344
31เหรียญทองแดงโครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์พระมหาพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน25661202-0345
32เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบนับจำนวนคนเข้าใช้บริการห้องสมุด
พร้อมเปิด ปิดไฟฟ้า พัดลมอัตโนมัติ
นายชนะ เกลี้ยงทอง 
33เหรียญทองแดงโครงงาน ระบบนับจำนวนคนเข้าใช้บริการห้องสมุด
พร้อมเปิด ปิดไฟฟ้า พัดลมอัตโนมัติ
นางสุพัตรา ชูลิกร