TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานคัดเเยกสีมะเขือเทศอัตโนมัติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส

ผู้จัดทำ
นางสาวชีรีน ยุพากมล
เด็กหญิงกวินทิพย์ ยุพากมล
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีสังข์

ครูที่ปรึกษา
นายสมคิด ต้ายไธสง
นายอัฟฮัม วาหะ