TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานระบบตรวจจับนกเพื่อป้องกันการทำลายสวนข้าวโพด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์

ผู้จำทำโครงงาน
เด็กหญิงหิรินยา อรุณ
เด็กหญิงณัฐณิชา โสมงคล
เด็กหญิงณัฐฐาพร มาตรา

ครูที่ปรึกษา
นายวิทวัส นาคดี
ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา