TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

 โครงงาน โรงเพาะไมโครกรีน
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่

ผู้จำทำโครงงาน
นางสาววลัยภรณ์ สายชลศรีจินดา
เด็กหญิงบุญญาลักษณ์ รักสีขาว
เด็กหญิงอัจฉรา เวียงคำฟ้า>

ครูที่ปรึกษา
นางกรรณิการ์ สีนวลตา
นางสาวสมฤทัย ไชยขันธ์