TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบตรวจสอบการเข้าเรียนด้วยเทคนิคAI
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี

ผู้จัดทำ
นายบัลลังก์ ส่งกระสิน
นายจตุพร ประมวล
นายชัยพฤกษ์ ทองสุข

ครูที่ปรึกษา
นางสาวชมัยพร พัดลม