TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โรงเรียนบากงพิทยา ปัตตานี

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงนุรไลลา มะและ
เด็กหญิงฟิรดาวส์ แซแมะแล
เด็กหญิงนีอามีย์ สาเมาะ

ครูที่ปรึกษา
นางสาวฮาสือนะ แบเฮง
นางสาวนูรียะ อามะ