TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย Kid-Bright
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
สามเณรธนดล ทรวงทัพ
สามเณรกิตติวินท์ วรเชษฐ

ครูที่ปรึกษา
นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์