TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบอัจฉริยะวัดอุณหภูมิและจดจำใบหน้าอัตโนมัติ Smart Detector
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
สามเณรอภิวัฒน์ บุญครอง
สามเณรสุทธิเกียรติ ศิริวาริน
สามเณรบวรชนก อรรถาฉาย

ครูที่ปรึกษา
นางสาวปวีณา จันทร์เพ็ง