TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานตู้ยาอัจฉริยะลดปัญหาอัลไซเมอร์
โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่

ผู้จัดทำ
สามเณรศุภเสกข์ อ่อนจันทร์
สามเณรเสฏฐวุฒิ อ่อนจันทร์
สามเณรปัญจพล บุญครอบ

ครูที่ปรึกษา
พระมหาพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน