TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานกระเป๋าเพื่อสุขภาพ (Healthy bag)
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จ.กทม

ผู้จัดทำ
นางสาวนิวซัน ชาร์นเลีย
เด็กหญิงณัฐธยาน์ พรวิวัฒน์สุข
เด็กหญิงชญานันท์ รัศมีโสภณ

ครูที่ปรึกษา
นางสาวประพิณญา ทิพย์แสง
นายวศิน แสงสิน