TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

ทางม้าลายอัจฉริยะ ( Smart crosswalk)
โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้จัดทำ
เด็กชายดนัย เพิ่มทรัพย์
เด็กชายณัฐภูมิ นพประเสริฐ
เด็กชายปิยพัทธ์ กติกา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวตติยา เตชานุเคราะห์
นายทรงวิทย์ บุญภา