TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานถังขยะแยกประเภทอัตโนมัติจากรูปภาพ ด้วยโปรแกรม PictoBlox
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัด ชุมพร

ผู้จัดทำ
เด็กชายปุญญพัฒน์ เพ็ชรแดง
เด็กชายศิวกร แสงเมล์
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ เสวรันต์

ครูที่ปรึกษา
นายธีรนัย แซ่โหงว
นางสาววลัยลักษณ์ ฉิมพลี