TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเกษตรทฤษฎีใหม่
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จังหวัดยะลา

ผู้จัดทำ
นายอิลมี ตะมะระ
นายอาลีฟ คาเรง
นายยีฮาดุดีน เจะยิ

ครูที่ปรึกษา
นายซาฮีดา สาเเม