TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โรงเพาะเห็ดแยกชนิดอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาส

ผู้จัดทำ
นางสาวโรสญาดา ดอเลาะ
นางสาวรัตนา จันทร์วิเชียร
นายดิลาวัสร์ สมาน

ครูที่ปรึกษา
นายวิศวะ พรหมดำ
นายอัฟฮัม วาหะ