TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงาน ระบบเปิด-ปิด ประตูห้องน้ำ AI อัจฉริยะ (สำหรับคนนั่งเก้าอี้รถเข็น)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้จัดทำ
.นางสาวญาณิศา มุ่งงาม
นายปรมินทร ปุริกรณ์
นายสุวภัทร วงษาสาร

ครูที่ปรึกษา
นางพิทย์ระมัย วรสาร
นายณัฐดนัย เครือวัลย์