TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงาน สมาร์ทฟาร์มโรงเรือนอัจฉะริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัด นราธิวาส

ผู้จัดทำ
นาย สมิทธิ์ ประยงค์แย้ม
นางสาว จาริญา ดรุณพันธ์

ครูที่ปรึกษา
นายวิศวะ พรหมดำ
นายอัฟฮัม วาหะ