TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานบ้านจิ้งหรีด IOT
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

ผู้จัดทำ
นางสาววรรณธิดา ราชรักษา
นางสาวพนิดา บุญชาวนา
นางสาวเอื้อการย์ อาวาท

ครูที่ปรึกษา
นางดวงพร สุจันทร์
นายสิงห์ สุจันทร์