TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานฟาร์มผักระบบปล่อยปุ๋ยและน้ำอัตโนมัติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

ผู้จัดทำ
นายธนพนธ์ กันคำ
นางสาวฟาริดา หอมป้อง
นายอภิบูรณ์ จิตวัฒนาชัย

ครูที่ปรึกษา
นายสิงห์ สุจันทร์
นางดวงพร สุจันทร์