TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ เวอร์ชั่น 2
โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา จ.น่าน

ผู้จัดทำ
สามเณรภูวนัย สิทธิ
สามเณรวิศิษฎ์ อินต๊ะนา
สามเณรชนัญญู ยะปัญญา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวศิวพร จิณะแสน