TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องตรวจในใบข้าว
โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้จัดทำ
สามเณรปารเมศ เปรมกระโทก
สามเณรธนวัฒน์ ศรีหาพล
สามเณรอนันต์ ต้องใจ

ครูที่ปรึกษา
นายพีรภัทร์ ตรงดี