TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานการสร้างอุปกรณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปลูกผักบุ้งจีนใบไผ่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farm
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้จัดทำ
นายกฤษณ นวานุช
นายเจษฎา ศักดามินทร์
นายเอกพล เอกศิริ

ครูที่ปรึกษา
นายคมกริช บุตรอุดม
นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้ว