TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานเสื้อชูชีพอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร

ผู้จัดทำ
นางสาวพวงทิพย์ ปัจฉิมเกลี้ยง
นางสาวเอิญทิตา ใสสด
นางสาวเสาวภา โซดา

ครูที่ปรึกษา
นายกิตติภัฏ กมลานันทวงศ์