TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานโปรแกรมแปลภาษามือ
โรงเรียนราชินี จ.กทม

ผู้จัดทำ
นางสาวนปภา กายอรุณสุทธิ์
นางสาวเขมณิจ จันทร์ทอน
นางสาวปรียนันท์ มูลวิริยกิจ
ครูที่ปรึกษา
นางสาวพัชนี สหสิทธิวัฒน์