TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงาน AI ผู้ช่วยรักษาความปลอดภัย (RPG48 AI Security)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

ผู้จัดทำ
นายเกียรติศักดิ์ อาจดี
นางสาวสุพัชฌาย์ คงใด
นางสาวปนัดดา หงษ์ทอง

ครูที่ปรึกษา
นายสิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี
นางสาวเบญจวรรณ สังวัง