TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานตู้เพาะเลี้ยงเห็ดแครง
โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาสร

ผู้จัดทำ
นางสาวอัยร์นา อีแตบูละ
นางสาวอารีนา ตันหยงมัส
นางสาววีดาด หะยีดาโอะ

ครูที่ปรึกษา
นางสาวบารียะห์ เจ๊ะแล๊ะ