TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องกวาดฝุ่นอัจฉริยะ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคุณวิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
พระพันธกานต์ จิตมั่น
สามเณรวัชรศิลป์ บุญโสม

ครูที่ปรึกษา
นางสาวอริยา พิมเทพ