TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเช็คชื่อเข้าทำวัตร (Check in tam wat)
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา สิงห์บุรี

ผู้จัดทำ
สามเณรกฤษณ์ อุกฤษณ์
สามเณรโชติภพ นามชาลี
สามเณรกฤษณ์ อุกฤษณ์

ครูที่ปรึกษา
สามเณรดนุวัฒน์ชัย เถาว์พันธ์