TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานถังขยะอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้จัดทำ
นายสุรเชษฐ์ จานิกร
นางสาวนนท์ฐนาถ แถวจันทึก
นางสาวฐิตาภา ฉิมภาลี

ครูที่ปรึกษา
นางณุชรี อ่อนน้ำคำ
นายทวีวัฒน์ มธุรส