TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบล็อคประตูด้วยกล้องสแกนหน้าใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
สามเณรมงคล เนาวรัตน์
สามเณรธนกร นิลเพชร

ครูที่ปรึกษา
นายศิวรรจน์ สวัจฉัตว์