TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานท่องเที่ยวปลอดภัยอุ่นใจทะเลบัวแดง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้จัดทำ
นางสาวสุภาวดี เพียอิน
นายรัชชานนท์ ในโนน
นายธีรภัทร ถินแดง

ครูที่ปรึกษา
นางสาวกรรณิกา แดงนา
นางสาวอรทัย บุญธรรม