TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องผลิตสารปรุงดินจากเศษอาหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จ.พะเยา

 

ผู้จัดทำ
นายฉลองราชย์ นามพุฒ
นายปิยะวัชร์ ธรรมขัน
นางสาวสุชานาถ ทะจันทร์

ครูที่ปรึกษา
นายณัฏฐชัย มาตา
นางสาวทิพย์สุดา หอมนาน