TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานตู้แลกดินสอด้วยขวดพลาสติและกระป๋อง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้จัดทำ
นางสาวพรรษา จรัสเกียรติกุล
นางสาวธัญสุดา แซ่หลี
นางสาวจันทราวดี

ครูที่ปรึกษา
นางพิลาสลักษณ์ ตาปินตา
ว่าที่ร้อยตรีพีรชัย สระศรี