กิจกรรม


ดูทั้งหมด >>

วีดีทัศน์


ดูทั้งหมด >>

สังคมออนไลน์

  1. ป้องกันภัย
  2. ครูแนะแนว
  3. ไอทีโรงพยาบาล
  4. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  5. ไอทีเพื่อ ร.ร.พระปริยัติธรรม
  6. ไอที่เพื่อร.ร.สอนศาสนาอิสลาม
  7. เพาะเลี้ยงเนื้่อเยื่อ

Latest Activity on Botany in School Project

Latest Activity on  Botany in School Project

เอกสารนำเสนอ

ข่าวตัด


ดูทั้งหมด >>

เอกสารเผยแพร่


ดูทั้งหมด >>

จดหมายข่าว


ดูทั้งหมด >>

ภาพกิจกรรม

01-ORG-HRHIT
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น "โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538


จดหมายข่าว


ดูทั้งหมด >>

แนะนำลิ้งค์

kp-link โครงการส่วนพระองค์ edltv-primary edltv-secondary edltv-vovation

ติดต่อเรา

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ชั้น 7 อาคาร สวทช. เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81807, 81813
โทรสาร  02 644 8134
eMail email : <script type='text/javascript'>
 <!--
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy40818 = 'info' + '@';
 addy40818 = addy40818 + 'princess-it' + '.' + 'org';
 document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy40818 + '\'>');
 document.write(addy40818);
 document.write('<\/a>');
 //-->\n </script><script type='text/javascript'>
 <!--
 document.write('<span style=\'display: none;\'>');
 //-->
 </script>This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 <script type='text/javascript'>
 <!--
 document.write('</');
 document.write('span>');
 //-->
 </script>