กิจกรรมล่าสุด

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
ค่ายการเรียนรู้นักเรียนออทิสติก ค่ายการเรียนรู้นักเรียนออทิสติก
การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน สำหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียน สำหรับนักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
การพัฒนานักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ การพัฒนานักเรียนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
ลงนาม National e-Science Infrastructure Consortium MOU ลงนาม National e-Science Infrastructure Consortium MOU
ความร่วมมือของสถาบันวิจัย-สถาบันการศึกษาไทยกับ CAS ความร่วมมือของสถาบันวิจัย-สถาบันการศึกษาไทยกับ CAS
การสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญโท-ปริญญาเอก ณ UCAS การสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญโท-ปริญญาเอก ณ UCAS
คณะนักศึกษาทุนพระราชทาน คณะนักศึกษาทุนพระราชทาน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PBL using ICT ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล PBL using ICT แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล PBL using ICT
ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 ค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม
สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ สัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” ค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน”
ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) ค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที"
ค่ายอิคคิว 3 ค่ายอิคคิว 3 "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์น้องสามเณร (โรงเรียนพระปริยัติธรรม)
สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม” สัมมนา “โครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม”
กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม กิจกรรมค่ายครั้งที่ 2 “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” และถอดบทเรียนกิจกรรมไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch และ MS Logo”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน อบรมหลักสูตร “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Scratch และ MS Logo”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน
การคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ การคัดเลือกนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์
ทำไมสนใจทำวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก ทำไมสนใจทำวิจัยที่ทวีปแอนตาร์กติก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำพิเศษมีนบุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน จัดอบรมทักษะอาชีพ การผลิตสื่อเคลื่อนไหว โดยใช้ Stop motion, Motion Graphic, Animation การสร้างงานกราฟิก การจัดทำรูปเล่มหนังสือโดยใช้โปรแกรม Indesign และการจัดทำสติ๊กเกอร์การ์ตูน

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด