โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง 2 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "พิชิตปัญหาการทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที" ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ออกค่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านไอซีทีให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ประสานความร่วมมือกับฝ่าย

      โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดให้มีการสัมมนาโครงการไอซีทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗ ในหัวข้อ "คลินิกไอที ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมด้านไอทีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม"

       วันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “พิชิตปัญหาการทำโครงงาน” สำหรับสามเณรและครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจาก ๑๕ โรงเรียน รวมจำนวน ๔๘ รูป / คน (ครู ๑๒ รูป / คน, สามเณร ๓๖ รูป ) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

       ฝ่ายเลขานุการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิวซัง ๑ ปี ๒ (๒๕๕๗) "การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ไอซีที" สำหรับสามเณรและครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมจาก ๑๗ โรงเรียน รวมจำนวน ๘๙ รูป/คน (ครู ๓๐ รูป/คน, สามเณร ๕๙ รูป) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ่

       โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมค่ายอิคคิว 3 "Show & Share ผลงานสิ่งประดิษฐ์" และอบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา อ.เมือง จ.แพร่

Page 1 of 2

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเริ่มต้นขึ้นภายหลังจากที่  

ดูทั้งหมด