resize พลังแสงอาทิตย์กำเนิดความรู้ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พลังแสงอาทิตย์กำเนิดความรู้  ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

          สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ชื่อเดิม “วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล” นั้นไม่มีระบบสาธารณูปโภค         ทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา การจัดการเรียนการสอนและการพักอาศัยจึงจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซล (Diesel Generator) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชดำริให้หาวิธีบริหารพลังงานในวิทยาลัยอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

          สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ตั้งอยู่ในอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัด         กำปงธม ประเทศกัมพูชา โดยสมเด็จฮุนเซ็น นายกรัฐมนตรีได้สนองแนวพระราชดำริ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณใจกลางประเทศจำนวน ๔๕ ไร่ (ต่อมาได้ขยายเป็น            ๑๑๗ ไร่) เป็นพื้นที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียลเปิดอย่างเป็นทางการ   เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเปิดสอนทั้งสายสามัญ (เกรด ๗–๑๒) และสายอาชีวศึกษา (เกรด ๑๐–๑๒) จำนวน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชากสิกรรม และสาขาวิชาปศุสัตว์ โดยปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า ๑,๕๐๐ คน

          ที่ผ่านมาสถาบันฯ ใช้เครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซล (Diesel Generator) จำนวน ๓ ตัว เปิด- ปิดสลับกันตามวันคู่-วันคี่ และในแต่ละวันจะเปิด-ปิดเป็นช่วงเวลา ทำให้มีค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันดีเซลในแต่ละเดือนเป็นหลักแสนบาท กรมราชองครักษ์ซึ่งรับผิดชอบดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่สถาบันฯ จึงได้ปรึกษาหารือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อดำเนินงานบริหารจัดการ และติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 


.

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและสำรวจข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด ๑๐ โซน โดยทำการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน ๑๒ เดือน (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๖) พบว่า  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน ๓๖๓ กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น กลางวัน (๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.) ๒๓๕ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ร้อยละ ๖๕)  และ กลางคืน (๑๘.๐๐-๐๖.๐๐ น.) ๑๒๘ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (ร้อยละ ๓๕) ซึ่งข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโหลดพลังงานนำไปประกอบการออกแบบขนาดและการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะติดตั้ง

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล
สวทช. ได้ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด ๑๒๖ kWp โดยแบ่งเป็นระบบแรก ๗๐ kWp (๕๖%) เพื่อผลิตไฟฟ้าไปใช้ในเวลากลางวันโดยตรง และระบบย่อยที่สอง ๕๖ kWp (๔๔%) เพื่อเก็บไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่สำหรับใช้ในเวลากลางคืน หากช่วงเวลาใดมีการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ ระบบจะสั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันดีเซลทำงานเสริมเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ สวทช. ยังเพิ่มระบบติดตามสภาพการทำงานแบบเวลาจริงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถควบคุม และดูแลระบบได้จากระยะไกล


.


.


.

         ปัจจุบันผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนของวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลกว่า ๑,๕๐๐ คน ได้รับประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้กิจกรรมทางการศึกษาดำเนินไปอย่างราบรื่น และ ยังสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีการสอนเรื่องนี้ในหลักสูตรอีกทั้งยังมี  การอบรมทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบการใช้งานและการบำรุงรักษา เป็นต้น


.


.

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม นำมาซึ่งการจัดตั้งเป็น"โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538

ดูทั้งหมด