resize i-CREATe 2016 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

i-CREATe 2016  งานประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (i-CREATe 2016) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงค์เวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016    ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดร. อัง ไว เต็ก (Dr. ANG Wei Tech) ที่ปรึกษาการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2016  และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารับเสด็จฯ

 

โดยในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่นส์ ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกันจัด ๔ งานใหญ่ เพื่อแสดงสุดยอดนวัตกรรมยกระดับชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการไทยเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม ประกอบด้วย

๑.  งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ (i-CREATe 2016)
          ๒.  การแข่งขันออกแบบสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙  หุ่นยนต์เพื่อสังคม
          ๓.  งานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๘ หวังสร้างความเท่าเทียมและโอกาสทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ
          ๔.  งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย ๒๐๑๖

          งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ ๑๐ ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน i-CREATe 2016 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

          • การแสดงปาฐกถา (Plenary Session) มุ่งเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ

          •  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Session) มุ่งเน้น ให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

          •  การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย (Paper and Poster Session)

          •  การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับ นานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษาให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

 

 

 

 

          โดยในปีนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016) ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานด้านการออกแบบนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Design Category) และประเภทผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (Technology Category) จากการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ ๑๑ ทีมจากประเทศไทยและผู้สมัครจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) มาเลเซีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวม ๒๙ ทีม