resize การสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญโท-ปริญญาเอก ณ UCAS - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


.

สำนักงาน ก.พ.ทำความร่วมมือกับ UCASที่จะสนับสนุนบุคคลไปศึกษาระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ UCAS 

ปัจจุบันมีผู้รับทุน รวมทั้งสิ้น 17 คน จบการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาปฏิบัติงานในประเทศแล้ว 5 คน ดังนี้

 

                                                                      ชื่อ: นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

                                                                      สาขา : Management Science and Engineering (ด้าน Data mining)

                                                                      สถาบัน : Research Center on Fictitious Economy and Data Science

                                                                      สถานที่ทำงานปัจจุบัน: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

                                                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิจัย

 

 

                                                                      ชื่อ: นายฐนวรรธน์ นิยะโมสถ

                                                                      สาขา : คณิตศาสตร์ประยุกต์

                                                                      สถาบัน : Academy of Mathematics and System Sciences ChineseAcademy of  Sciences

                                                                      สถานที่ทำงานปัจจุบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

                                                              ชื่อ: นางสาว ฐิติมา สงเคราะห์

                                                              สาขา : วิศวกรรมชีวเคมี

                                                              สถาบัน : Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences

                                                              สถานที่ทำงานปัจจุบัน: เอ็มเทคสวทช. ตำแหน่ง นักวิจัย

 

 

                                                              ชื่อ: นายภีระ ยมวัน

                                                              สาขา : Remote Sensing

                                                              สถาบัน : Institute of Remote Sensing Application, Beijing

                                                              สถานที่ทำงานปัจจุบัน: กรมที่ดิน 

 

                                                              ชื่อ: นายธีร์เชาว  นนทปัญญา

                                                              สาขา : วัสดุศาสตร์

                                                              สถาบัน : Shengyang Institute of Metal Research

                                                              สถานที่ทำงานปัจจุบัน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

เกี่ยวกับความร่วมมือไทย_UCAS

สำนักงาน ก.พ. ได้สนองพระราชดำริเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศทั้งสองโดยจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ ดังกล่าวระหว่างสำนักงานก.พ.และ Graduate University of the Chinese Academy of Sciences (GUCAS) (ในปี พ.ศ. 2552 กูแคสได้เปลี่ยนชื่อเป็นยูแคส (UCAS : University of Chinese Academy of Sciences)) อ่านต่อ