Currently browsing category

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ประเภทนักศึกษาครู, Page 2

3-22สมการและการแก้สมการ

เรื่อง สมการและการแก้สมการ วิชา รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)                 1.บอกความหมายของสมการได้ (K) 2.อธิบายเกี่ยวกับสมบัติการเท่ากันและไม่เท่ากันของอสมการ (K) 3.มีทักษะในการแก้สมการและอสมการ (P) กิจกรรม (Activities)                  จัดทำการเรียนการสอนจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 …

3-21อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชา รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) 1.บอกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ (K) 2.ปฏิบัติตนในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง (P) 3.มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ (A) กิจกรรม (Activities) จัดทำการเรียนการสอนจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 2 จานวน 12 คนจากโรงเรียนโคกสีวังแสง …

3-20เรื่องสีจากธรรมชาติ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  สีจากธรรมชาติ                                  สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2                                 ระยะเวลา 7 คาบ/ชั่วโมง 1.จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถอธิบายสีที่เกิดจากธรรมชาติได้ (K) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้ (P) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ (P) นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ (A) กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนำ …

3-19เรื่อง 21 ผู้พิทักษ์น้ำพริก

  https://youtu.be/eniNs5cxBE8   มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง 21 ผู้พิทักษ์น้ำพริก วิชาบูรณาการ  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เข้าใจและสามารถอธิบายขั้นตอนการทำน้ำพริก ไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์และการนำไปประยุกต์ใช้ กิจกรรม (Activities) ชง -ครูและนักเรียนตรวจเช็ค อุปกรณ์ วัตถุดิบที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมมาสำหรับทำเมี่ยงปลาร้า เชื่อม …

3-18เรื่อง “เราจะนำใบไม้มาห่อขนมได้อย่างไร”

    ชื่อเรื่อง:  PBL using ICT  เรื่อง “เราจะนำใบไม้มาห่อขนมได้อย่างไร”  ของนักเรียนชั้นอนุบาล(อายุ 3-5 ปี ห้องเพชรน้ำบุษย์)   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   จุดประสงค์การเรียนรู้(Objective) นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการห่อขนมจากใบไม้ได้ นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Paint ในการออกแบบห่อขนมได้ นักเรียนสามารถลงมือห่อขนมจากใบไม้ได้อย่างสร้างสรรค์ตามที่ออกแบบไว้ กิจกรรมการเรียนการสอน(Activities) …

3-17 Paper Stop Motion Animation ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

  การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism เรื่อง Paper Stop Motion Animation ด้วย PowerPoint วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วีดิโอที่เกี่ยวข้อง   1.จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) สามารถบอกวิธีการทำ …

3-16การเชื่อมโยงหลายมิติ Microsoft PowerPoint

  Link: https://www.youtube.com/watch?v=X6ZOCHlDlFw จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) -เพื่อได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์และประหยัดเวลากับชิ้นงานมากขึ้น -สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชิ้นงานต่างๆตามความเหมาะสม -เมื่อนักเรียนรังสรรค์ชิ้นงานหรือระหว่างรังสรรค์ชิ้นงาน นักเรียนจะได้สาระความรู้ในด้านการนำเทคโนโลยีในด้านๆต่างๆที่ได้เรียนได้ไปปรับปรุงแก้ไขให้ชิ้นงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น   1.กิจกรรม (Activities) บอกจุดประสงค์และให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคเกี่ยวกับPowerPointกับผู้เรียนแล้วจะมีการทดสอบหลังเรียนเพื่อประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนในการเรียนโดยใช้ข้อสอบเป็นแบบปรนัยหรืองานกลุ่มเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  2.อุปกรณ์ (Tools and Materials) 1.โน้ตบุค 2.โปรแกรม Microsoft PowerPoint …

3-15ส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) เรื่อง ส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5    https://www.youtube.com/watch?v=6a-0OSsSldY 1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้หน้าที่ของอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 2.กิจกรรม (Activities) ถามผู้เรียนว่า …

3-14เรียนรู้เเละเข้าใจเด็กยุคใหม่ Generation Z

เรื่อง เด็กยุคใหม่ generation z ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ๒ ๓ ระยะเวลา ๑ คาบ/ชั่วโมง   ๑.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) ๑.๑ นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กยุคใหม่ generation z ๑.๒ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาองค์ความรู้ …

3-13หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) – เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ -เพื่อให้ผู้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 2.กิจกรรม (Activities) 1.เริ่มจัดกิจกรรมโดยการถามคำถามเพื่อที่จะทราบว่าเด็กมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใด 2.จากนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม …