ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

1 23 4 5

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)  

“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism”ประจำปี 2559

ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชัฏเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ให้กับครูในโรงเรียนทั่วไป อาจารย์และนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในอนาคต  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้เนื้อหาสาระ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้านได้  ได้แก่  ความสามารถในการสื่อสาร การคิด  การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต  ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้

ในปี 2559 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ขึ้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง  รวม 4 ภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ภาคกลางและภาคใต้)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ภาคเหนือ)  เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา  และนำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้

วัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียน อาจารย์และนักศึกษาครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ได้มีการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา
 2. จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
 3. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ให้เกิดการพัฒนาขึ้นไป
 4. รวบรวมผลงานเป็นตัวอย่างสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ครูในโรงเรียนทั่วไป  อาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ   รวมประมาณ 250 คน

ประเภทของการส่งผลงานเข้าประกวด

ประเภทที่ 1:  ครูในโรงเรียนทั่วไป

ประเภทที่ 2:  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ประเภทที่ 3:  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง (วีดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที)
 2. เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวดใดๆ มาก่อน
 3. เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์เสนอคนละ 1 เรื่อง
 5. กรณีครูในโรงเรียนทั่วไป และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถส่งผลงานเดี่ยว  หรือ ส่งเป็นผลงานกลุ่มได้  กลุ่มละไม่เกิน 2 คน  โดยหากเป็นผลงานกลุ่ม ควรเป็นการบูรณาการระหว่างวิชา
 6. กรณีนักศึกษาครู สามารถส่งผลงานเดี่ยว  หรือ ส่งเป็นผลงานกลุ่มได้ โดยหนึ่งกลุ่มมีผู้ร่วมทำได้ไม่เกิน 3 คน  และมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
 7. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้
 8. การละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน

ระยะเวลาที่เปิดรับผลงาน

ภาคเหนือ:                            1 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2559

ภาคกลางและภาคใต้:          1 ธันวาคม 2559 – 1 กุมภาพันธ์ 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:     1 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560

แผนการดำเนินงาน


เกณฑ์การพิจารณา

 1. เกณฑ์ประเมิน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%)
 2. เนื้อหาสาระ
 3. การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ (บทบาทครูและบทบาทผู้เรียน):
  • การให้ความรู้ของครู
  • การอำนวยความสะดวกของครู
  • การจัดบริบทการเรียนรู้ของครู
  • การประเมินของครู

2.5  บทบาทของผู้เรียน ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

 1. การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล
 2. จริยธรรมในการใช้ไอซีที และทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ
 3. เกณฑ์ประเมินเทคนิคการนำเสนอ (40%)
 4. รูปแบบการนำเสนอ
 5. ความคิดสร้างสรรค์
 6. ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว / ภาพวีดิโอ
 7. เสียงพูด/เสียงดนตรี

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. สมัครส่งงานเข้าประกวดได้ที่ https://www.princess-it-foundation.org/pbl (ไม่รับผลงานที่เป็นกระดาษ)
 2. กำหนดส่งผลงาน

ภาคเหนือ:                            ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2559

ภาคกลางและภาคใต้:            ภายในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:     ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 1. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

3.1  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 • คุณเสาวดี คล้ายโสม โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 81814  หรือ 092-3633556

e-mail: saowadee@nstda.or.th

 • คุณธนทรัพย์ ตนะทิพย์  โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ  71593 หรือ 091-8761995

e-mail:  weerayut.weangchai@nstda.or.th  และ cs36kim@gmail.com

 • คุณวีระยุทธ เวียงชัย  โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ  71593 หรือ 087-4433372

e-mail:  weerayut.weangchai@nstda.or.th  และ cs36kim@gmail.com

 • ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด โทรศัพท์081-7178093       e-mail: nattawutkhao@gmail.com
 • นางสาวจงรักษ์ เนียมสวรรค์ โทรศัพท์089-4618119      e-mail: jongrak.nsw@gmail.com
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี                โทรศัพท์ 085-0575001      e-mail: la@rmu.ac.th
 • นางสาวกาญจนา ดงสงคราม  โทรศัพท์ 082-8522565     e-mail: nukanna@hotmail.com
 • นายพลวัฒน์ อัฐนาค                 โทรศัพท์ 083-1467222     e-mail: atk@rmu.ac.th
  • ภาคกลางและภาคใต้: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี โทรศัพท์  086-623-3357    e-mail:  thadthong@gmail.com
 • คุณอาพร สุนทรวัฒน์                โทรศัพท์ 081-1963303      e-mail: aporn.son@mail.pbru.ac.th
 • คุณสุนทร ชูเส้นผม โทรศัพท์ 086-173-1002     e-mail: soontorn.cho@mail.pbru.ac.th

ดูรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลงานเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี้   คลิกที่นี่