ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปี 2561

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560 – 2561
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism
ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป จำนวน 8 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เงิน 1-08 การเขียนแผนที่และแผนผัง คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย นางสาวภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ
ทองแดง 1-05 เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสอน ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย  บูรณาการการศึกษาปฐมวัย ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย นางอัจฉราภรณ์ กนกเมธากุล
นางสาวปาริญา ท่าน้ำ
ทองแดง 1.11 Occupations ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองห้าง นางเสาวลักษณ์ พงษ์พิพัฒน์
นายภูบดินทร์ วงษ์มหา
ทองแดง 1-17 การพัฒนาการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สะเต็ม ควบคู่กับ ICT ป. 4-6 วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 วิชา โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) นางสาวจินตนา ชูไว
ชมเชย 1-01 การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแนะนำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร โดยใช้ PBL Using ICT ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร นางประไพ เชื้อประดิษฐ์
นางธานี จับคล้าย
ชมเชย 1-04 Places in My School วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มะต้องประชาสรรค์ นางมานิกา เอี่ยมหุ่น
นางสาวมลฤดี อินตะวิชัย
ชมเชย 1-06 แผนผังทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนประชาสามัคคี สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาสามัคคี นางสาวศิริพร พินิจผล
นางสาวทัศนีย์ ยิ้มประเสริฐ
ชมเชย 1-15 อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว นายอรุณ แสงลพ
นางสาวจุฑารัตน์ พยัฆคิน
นายยรรยงค์ โพธิ์สมบัติ

ประเภทที่ 2 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน  1 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เงิน 2-01 การจัดเก็บอุปกรณ์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SCED332) ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์อรพรรณ ธนะขว้าง


ประเภทที่ 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำนวน 10 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
ทอง 3-02แม่เหล็กมหัศจรรย์ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ราชภัฏพิบูลสงคราม นายวิษณุ ทิศวงศ์
นายวรัญญู คงสีไพร
นางสาวกัลยรัตน์ คำชื่น
ทองแดง 3-01ดินน่ารู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาวสิญากาญจน์ ทองใบ
นางสาวมิวดี เพชรพิลา
นางสาวสุณิสา ไก่แก้ว

ทองแดง 3-03พลังงานไฟฟ้าน่าศึกษา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวขวัญตา แซ่หลอ
นางสาวดวงใจ แซ่หลอ
นางสาวโยธกา กล้าแข็ง
ทองแดง 3-04ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวพรทิพย์ ทันเที่ยง
นางสาวอภิชญา อุตทาสา
ทองแดง 3-05ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ราชภัฏพิบูลสงคราม นาวสาวณิชกานต์ อยู่พ่วง
นางสาวนัฐวรรณ ทิพย์เนตร์
ทองแดง 3-10คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของน้ำ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวปัทมาพร แขกเมือง
นางสาวรุ่งอรุณ วรพฤติสกุล นางสาวชนมน ศรีพระจันทร์
ทองแดง 3-11ร่างกายของเรา วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวธนวรรณ ทองธรรม
นายพิสิฐธ์ชัย หังสพฤกษ์
นายสำเภา เกษชื่น
ทองแดง 3-13การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 ราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวจรรญา รอดฉ่ำ
นางสาวจิตตนันท์ ดีใหม่
นางสาวมัณฑนา เก๋วัน
ชมเชย 3-07แบตเตอรี่เป็นพลังงานไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 ราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวอรวรรณ คำเหมือดแอ่
นางสาวกัณฐิกา มาสิงห์
นางสาวอารี จันทะวงษ์
ชมเชย 3-09น้ำเพื่อชีวิต วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 ราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาว สุนิสา แย้มเสมอ
นายธนาธิป ลาคำ
นายภูมิ คำยอด