ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 – 2560
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism  ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป จำนวน 4 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
ทอง การสร้าง Multimedia Mind Map  เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา 5) มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่
นายจักรพงศ์  จันทวงศ์
เงิน ค่านิยม 12 ประการ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นางสาวจริยา  อินทร์ฉ่ำ
นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
ทองแดง การนำเสนอผลงาน  คอมพิวเตอร์ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ครูกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
ชมเชย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายธนวิน ณ น่าน
นางอรุณรัตน์ ณ น่าน

ประเภทที่ 2 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน  5 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
ทอง จิตวิทยาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิชา EDUC 251 จิตวิทยาสำหรับครู ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ระดับชั้นปีที่ 1-5 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ภาวิดา  มหาวงศ์
ทอง จุดเน้นจุดยากในวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3  ภาษาจีนระดับต้น3 ระดับชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์พิมพ์ชนก  ตระกูลพิทักษ์กิจ
ทอง การกำหนดปัญหาการวิจัย  การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ (MAED 492) ระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์กมลพร  ทองธิยะ
ทอง Reading for Topic and Main Idea (การอ่านเพื่อหาหัวเรื่องและใจความสำคัญ) วิชา กลวิธีการอ่านอนุเฉท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.อุมาภรณ์  ยศเจริญ
ทอง ศาสตร์แห่งพระราชา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (รหัสวิชา GELN 101)
ระดับชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.อารีย์  ปรีดีกุล


ประเภทที่ 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำนวน 9 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เงิน ระบบย่อยอาหารของสัตว์ (มรภ.เพชรบูรณ์) ทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นางสาวกฤษณา มะหามาตร์
นางสาวอารยา สาระวัน
เงิน ผลกระทบของปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (มรภ.เพชรบูรณ์) วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นางสาวปาริดา  เจิมทา
นางสาววราภรณ์ ตองติดลำ
ทองแดง การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายไกรสร   กระดังงา นายปุญญฉัตต์   คำหมู่
นายอมรเทพ  จุ่นคง
ทองแดง การนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวนราพร  ดงงาม นางสาวนัทฐา  มิ่งทุม างสาวเพ็ญพิชญา  จันทร์กระจ่าง
ทองแดง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว กัลยารัตน์     ขุนมธุรส นางสาว สุกัญญา ฉ่ำไกร
ทองแดง พลังงานชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวกัลยา มั่นประสงค์  นางสาวกาญจนา นาคบาตร์  นางสาวเกษราภรณ์ พวงทอง  นางสาวศุภรดา ฉิมปาน
ชมเชย ก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาว กัญญณัฐ   แสงมณี
นางสาว วรรณภรณ์  บัวสำลี
นางสาว วรรณภา    กล่อมแก้ว
ชมเชย พลังงานนิวเคลียร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวกนกวรรณ   คงสวัสดิ์ นางสาวพัทธราพร  หมีดง  นางสาวอชิรญา สนอ่อง  นายภานุพงศ์    มากกูล
ชมเชย การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นางสาวดาริณี  นางสาวนัฏฐิภา บุญสุข  นางสาวนิลจวรรณ สุขประสงค์