ประกาศผลรางวัล ครั้งที่ 2

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงกาตามแนงคอนสรักชันนิซึม ครั้งที่ 2

ประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป จำนวน 3 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เหรียญทองแดง เครื่องดนตรีไทยภาคกลาง ดนตรีศึกษา ม.4 รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ครูสถิตย์สถาพร สังกรณีย์
เหรียญทองแดง อวกาศ โลกและอวกาศ ม.6 รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ครูอรอุมา อัญชลีสถาพร
เหรียญทองแดง ประเภทของสารประกอบอินทรีย์ เคมี ม.6 รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ครูขนิษฐา เวชรังษี

ประเภทที่ 2 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน  5 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เหรียญทอง การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ รายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล ปริญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. ดร.อภิดา รุณวาทย์
2. อาจารย์ณัฐพงษ์ พระลับรักษา
เหรียญทอง Calorimeter แบบง่าย ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเพชรบุรี  อาจารย์ ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
เหรียญทอง ทฤษฎีการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ปริญญาตรี ปีที่ 3 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  1. ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย เพชรสุวรรณ
2. อาจารย์ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
เหรียญเงิน สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากองค์ความรู้ของชุมชน การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ปริญญาตรี ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1) ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
2) ดร.อภิชาติ เหล็กดี
เหรียญทองแดง การออกแบบบทเรียน WebQuest เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ปริญาตรี ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ อ.ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

          *  คือผลงานที่จะต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนจึงจะผ่านเกณฑ์ (คณะกรรมการจะส่งข้อเสนอแนะกลับทาง e-mail ภายในวันที่ 28 ตุลาคม )

ประเภทที่ 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำนวน 7 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เหรียญเงิน แกนสมมาตร คณิตศาสตร์ ป.4 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  นายบุญญฤทธิ์ สายคำหมื่น
เหรียญทองแดง การใช้งานโปรแกรม Bubbl เทคโนโลยีสารสนhttps://princess-it.org/pblcontest/เทศ ม.3 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นายจารุเดช คงมีสุข
2. นายณัฐพล ด้วงแก้ว
3. นายณัฐดนัย โกมาลา
4. นายกวิศร์ เลขะคุณ
เหรียญทองแดง Card for my mother คอมพิวเตอร์ ม.6 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  1. นายภาราดร ฟุ้งเฟื่อง
2. นางสาวกนกพร สิงห์โต
3. นางสาวน้ำเพชร เกื้อเสนาะ
เหรียญทองแดง การสืบค้นข้อมูลเสิร์ชเอนจิน สร้างโปสเตอร์สวยด้วย Gloster เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ป.6  ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช  1. นางสาวเมทินี พืชภูมิ
2. นางสาวรัตติยา คหะวงษ์
3. นางสาวโสรยา เมฆฉาย
เหรียญทองแดง My strongest bridge (สะพานของฉันแข็งแรงที่สุด)  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  นายวัฒนา บุญหว่าน
ชมเชย สิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นายสุริยา บรรลือพืช
2. นายธีรภัทร ไกรแก้ว
3. กษิดิ์พัฒน์ สุมนัสพงษ์
ชมเชย การสร้างการ์ดอวยพรด้วยโปรแกรม Microsoft Pubisher คอมพิวเตอร์ ม.1 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. นางสาวศุภรัตน์ แก้วมีศรี
2. นางสาวเพชรี พันธภาพ
3. นางสาวกฤษฏาภรณ์ ชูสุวรรณ