New! ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

1 3 411

การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling) (Digital Storytelling)  

“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชัฏเครือข่าย จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ให้กับครูในโรงเรียนทั่วไป อาจารย์และนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของครูยุคใหม่ในอนาคต เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้เนื้อหาสาระ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้านได้ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้

ในปี 2561 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด เรื่องเล่าดิจิทัล “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม” ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ภาคใต้) และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ภาคตะวันออก) เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา และนำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้

วัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียน อาจารย์และนักศึกษาครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ได้มีการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ในหลากหลายสาระวิชา
 2. จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
 3. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ให้เกิดการพัฒนาขึ้นไป
 4. รวบรวมผลงานเป็นตัวอย่างสำหรับเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์ ครูจากโรงเรียนเครือข่าย และนักศึกษาครู ประมาณ 120-150 คน

ประเภทของการส่งผลงานเข้าประกวด

ประเภทที่ 1:  ครูในโรงเรียนทั่วไป

ประเภทที่ 2:  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ประเภทที่ 3:  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง (วีดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที)
 2. เป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวดใดๆ มาก่อน
 3. เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์เสนอคนละ 1 เรื่อง
 5. กรณีครูในโรงเรียนทั่วไป และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถส่งผลงานเดี่ยว  หรือ ส่งเป็นผลงานกลุ่มได้  กลุ่มละไม่เกิน 2 คน  โดยหากเป็นผลงานกลุ่ม ควรเป็นการบูรณาการระหว่างวิชา
 6. กรณีนักศึกษาครู สามารถส่งผลงานเดี่ยว  หรือ ส่งเป็นผลงานกลุ่มได้ โดยหนึ่งกลุ่มมีผู้ร่วมทำได้ไม่เกิน 3 คน  และมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง
 7. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของเจ้าของผลงาน ทั้งนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ โฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้
 8. การละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงาน

 

แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม ภาคเหนือ

ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาคใต้

ณ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ภาคตะวันออก

ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

1.       ฝ่ายเลขาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การประกวด และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 14 กุมภาพันธ์ 6 มีนาคม 2561 1 พฤษภาคม –

2 พฤษภาคม

2561

2.      รับสมัครผลงาน 22 ธันวาคม 2560 –

15 มีนาคม 2561

15 กุมภาพันธ์ –

10 มิถุนายน  2561

6 มีนาคม 2561 –

20 มิถุนายน 2561

3 พฤษภาคม –

20 กรกฎาคม

2561

3.      หมดเขตรับสมัครผลงาน 15 มีนาคม 2561 10 มิถุนายน   2561 20 มิถุนายน 2561 20 กรกฎาคม 2561
4.      กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานรอบที่ 1 16 มีนาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 23 กรกฎาคม 2561
4.  ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1และส่งผลการพิจารณาเพื่อปรับปรุงก่อนที่จะมานำเสนอ 30 มีนาคม 2561 20 มิถุนายน   2561 10 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม
2561
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1  นำเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยประจำภูมิภาค ตัดสินและมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล 4 พฤษภาคม 2561 กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561 15 สิงหาคม
2561


เกณฑ์การพิจารณา

I. เกณฑ์ประเมิน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%)

 1. เนื้อหาสาระ
 2. การปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ (บทบาทครูและบทบาทผู้เรียน):

2.1 การให้ความรู้ของครู

2.2 การอำนวยความสะดวกของครู

2.3 การจัดบริบทการเรียนรู้ของครู

2.4 การประเมินของครู

2.5  บทบาทของผู้เรียน ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

 1. การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล
 2. จริยธรรมในการใช้ไอซีที และทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ

II. เกณฑ์ประเมินเทคนิคการนำเสนอ (40%)

 1. รูปแบบการนำเสนอ
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว / ภาพวีดิโอ
 4. เสียงพูด/เสียงดนตรี

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. สมัครส่งงานเข้าประกวด (ไม่รับผลงานที่เป็นกระดาษ)
 2. กำหนดส่งผลงาน
  • ภาคเหนือภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
  • ภาคใต้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
  • ภาคตะวันออก ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
 3. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
  1. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   • คุณเสาวดี คล้ายโสม โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 81814 หรือ 092-3633556
    e-mail: saowadee@nstda.or.th
   • นายธนทรัพย์ ตนะทิพย์ โทรศัพท์ 02-5647000 ต่อ 71593 e-mail: tanasup.nstda@gmail.com
  2. ภาคเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
   • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด โทรศัพท์081-7178093 e-mail: nattawutkhao@gmail.com
   • นายวีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง 094-604-5885 theautobot@hotmail.com
  3. ภาคใต้: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
   • อาจารย์นพรัตน์ หมีพลัด โทรศัพท์ โทรศัพท์ 081-951 1629 e-mail: nopparat_mee@nstru.ac.th
   • อาจารย์ ดร.กรวรรณ สืบสม โทรศัพท์ 062-539-9749 e-mail: korawan_seu@nstru.ac.th
   • อาจารย์ธณัฐชา รัตนพันธ์
   • อาจารย์รัฐพร กลิ่นมาลี
   • อาจารย์ปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังสี
   • อาจารย์รัชนี สิทธิศักดิ์
   • อาจารย์อาทิตย์ อรุณศิวกุล
  4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   • อาจารย์สุกัญญา นุตโร โทรศัพท์ 0859676845 e-mail: sukanya.vi@ubru.ac.th
   • อาจารย์จันทิมา เคลือบสำราญ โทรศัพท์ 0896089082 e-mail: jantima.k@ubru.ac.th
  5. ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   • อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ โทรศัพท์ 0818757475 e-mail: jenjob.s@rbru.ac.th
   • นายนพเดช อยู่พร้อม โทรศัพท์ 0843523024 e-mail: noppadech.y@rbru.ac.th

ดูรายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลงานเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี้   คลิกที่นี่

สมัครและส่งผลงาน ภาคเหนือ ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม   คลิกที่นี่

สมัครและส่งผลงาน ภาคใต้: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   คลิกที่นี่

สมัครและส่งผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   คลิกที่นี่

สมัครและส่งผลงาน ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   คลิกที่นี่