เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล (Digital Storytelling)
“การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism”

ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

– ประจำปี 2560 คลิก
– ประจำปี 2559 คลิก