ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2559 – 2560
การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป จำนวน 5 เรื่อง

รางวัลที่ได้ รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง   วิชา ระดับ   ชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เหรียญทองแดง 1-12 การพัฒนาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความกล้าแสดงออกด้วยหนังสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม. 5 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา นางอัจฉราวรรณ  ภิบาล
ชมเชย 1-01 การแสดงละครจากหน้ากากรูปสัตว์  กิจกรรมสร้างสรรค์/กิจกรรมบทบาทสมมุติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงยอง นางบุริญาภรณ์  กันตุ่น
ชมเชย 1-03 วิถีชีวิตชาวบ้าน วิชาประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ 1.นายจันทร์มณี เขียวหอม
2.นายสุนัน ดวงสา
3.นายคมสันต์ ปิติ
4.นายวีรศักดิ์ เกสรสร้อย
ชมเชย 1-09 การงานอาชีพและเทคโนโลยีแบบ PBL  การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา นายเชษฐา บุญเฮ้า
ชมเชย 1-10 การเรียนการสอนแบบโครงการวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี ม.2 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา นายอรรถสิทธิ์ คำภูดี

 

ประเภทที่ 2 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน  4 เรื่อง

รางวัลที่ได้ รหัสผลงาน ชื่อเรื่อง วิชา ระดับชั้น หน่วยงาน ผู้จัดทำ
เหรียญทอง 2-03  เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล 7020105 ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.ดร.ณัฐพงษ์  พระลับรักษา
เหรียญเงิน 2-01 บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สื่อและนวัตกรรม
การสอนวิทยาศาสตร์
ป.ตรี ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์
เหรียญทองแดง 2-04 การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอน
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์
2. อาจารย์ธเนศ ยืนสุข
3. นางสาวกาญจนา  ดงสงคราม
4. นายพลวัฒน์  อัฐนาค

ชมเชย 2-02 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาจารย์กนิษฐา  อินธิชิต


ประเภทที่ 3 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  จำนวน 9 เรื่อง

รางวัลที่ได้  รหัสผลงาน                  ชื่อเรื่อง      วิชา  ระดับชั้น       หน่วยงาน            ผู้จัดทำ
เหรียญทอง 3-18 เราจะนำใบไม้มาห่อขนมได้อย่างไร  ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  1.นางสาวสุดา ชิณกะธรรม
2.นางสาวเกษรินทร์ สิถิละวรรณ
3.นางสาววชิราวรรณ เกาะสมบัติ
เหรียญทอง 3-20 สีจากธรรมชาติ   อนุบาล2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1. นางสาวอรอุมา ช่างภาระดิษฐ์
2. นางสาวนนท์ธิดา สุรินโยธา
3. นางสาวรัชนี ท้าวมา
เหรียญทอง 3-24 การทำสื่อ Stop Motion วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. นายวชิระ ขุริมนต์
2. นางสาวดุษฎี ทรทึก
เหรียญทองแดง 3-06 การสร้าง Video / Presentation By Powtoon คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. นางสาวกุลธิดา พิมพันธ์
2. นางสาวอรสา นนทะคุณ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูมิเพ็ง
ชมเชย 3-01 หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรอง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. นายรณวิทย์ เหล่าชัย
2. นางสาวแพรวพิลาศ แก้วไพศาล
3. นายศุภชัย ปากประโคน
ชมเชย 3-02 การสร้างโลโก้ด้วยโปรแกรม AAA LOGO ป.6 ม.ราชภัฏอุดรธานี คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. นางสาวผกากานต์ ไชยคำภา
2. นายอิสระ ธิมานิตย์
3. นางสาวเมธาวี วรรณขันธ์
ชมเชย 3-07 การใช้ Flip album เบื้องต้น คอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. นางสาวชลธิชา สุกใส
2. นายนฤนาท ดีเลิศ
3. นางสาวอรณัส ไชยวงษ์
ชมเชย 3-17 Paper Stop Motion Animation ด้วย Powerpoint คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. นายเรืองรุ่ง รุ่งเรือง
2. นายวัฒนา อิศาสตร์
3. นายวีระพล นามรักษา
ชมเชย 3-26 การ์ดบอกรักพ่อ คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1. นายอนุพงษ์ พรมเมือง
2.นายภาคภูมิ ค้อมสิงห์
3. ณัฐพงศ์ หล้าหิบ