เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดการเรียนรู้
การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนว Constructionism
ผ่านเรื่องเล่าดิจิทัล วีดิโอมัลติมีเดีย

I. เกณฑ์ประเมิน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในวีดิโอมัลติมีเดีย (60%)

รายการประเมิน         เกณฑ์การให้คะแนน
3 2 1
1.เนื้อหาสาระ
 • เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง
 • เนื้อหาสาระส่งเสริมให้เรียนรู้สาระในหลักสูตรในเชิงลึกและกว้าง
 • เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง
 • เนื้อหาสาระส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงลึก มีน้อย
 • เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหลักสูตร หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง
 2. บทบาทครู  มีครบในประเด็นต่อไปนี้

 • ครูให้ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเสริม/เพิ่มเติม/แก้ไขสิ่งที่เข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มากกว่าการสอนแบบบรรยาย
 • ครูอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำผู้เรียนเป็นรายกรณี หรือรายกลุ่ม
 • ครูจัดพื้นที่ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลาเรียนสร้างชิ้นงาน
 • ครูประเมินชิ้นงานและกระบวนการเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงานด้วยเกณฑ์การประเมิน
 ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • ครูให้ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเสริม/เพิ่มเติม/แก้ไขสิ่งที่เข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มากกว่าการสอนแบบบรรยาย
 • ครูอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำผู้เรียนเป็นรายกรณี หรือรายกลุ่ม
 • ครูจัดพื้นที่ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลาเรียนสร้างชิ้นงาน
 • ครูประเมินชิ้นงานและกระบวนการเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงานด้วยเกณฑ์การประเมิน
 ขาดมากกว่า 1 ประเด็น

 • ครูให้ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเสริม/เพิ่มเติม/แก้ไขสิ่งที่เข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง มากกว่าการสอนแบบบรรยาย
 • ครูอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำผู้เรียนเป็นรายกรณี หรือรายกลุ่ม
 • ครูจัดพื้นที่ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลาเรียนสร้างชิ้นงาน
 • ครูประเมินชิ้นงานแลกระบวนการเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงานด้วยเกณฑ์การประเมิน
 3. บทบาทผู้เรียน  มีครบในทุกประเด็นต่อไปนี้

 • ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงาน ในคาบเรียน *
 • ได้ออกแบบ วางแผน
 • ได้สร้างชิ้นงาน แก้ปัญหา*
 • ได้รายงานความก้าวหน้า
 • ได้นำเสนอและเผยแพร่ชิ้นงาน
 ขาดประใดประเด็นหนึ่ง ที่ไม่ใช่ข้อ * ต่อไปนี้

 • ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงาน ในคาบเรียน *
 • ได้ออกแบบ วางแผน
 • ได้สร้างชิ้นงาน แก้ปัญหา*
 • ได้รายงานความก้าวหน้า
 • ได้นำเสนอและเผยแพร่ชิ้นงาน
 ขาดประเด็นในข้อ * ต่อไปนี้

 • ผู้เรียนเรียนรู้จากการสร้างชิ้นงาน ในคาบเรียน *
 • ได้ออกแบบ วางแผน
 • ได้สร้างชิ้นงาน แก้ปัญหา*
 • ได้รายงานความก้าวหน้า
 • ได้รายงานความก้าวหน้า
 4. การใช้ไอซีทีในการรังสรรค์ชิ้นงานของผู้เรียน  เป็นการประยุกต์ ให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือดิจิทัล สร้างชิ้นงาน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ และส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในระดับลึกและกว้างกว่าหลักสูตร  เป็นการประยุกต์ ให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือดิจิทัล สร้างชิ้นงาน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ และส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตร  เป็นการประยุกต์ ให้ผู้เรียนได้ใช้เครื่องมือดิจิทัล สร้างชิ้นงาน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ และส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน น้อยกว่าหลักสูตร
5. จริยธรรมในการใช้ไอซีที และทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ  มีครบในประเด็นต่อไปนี้

 • อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง
 • ไม่ลอกข้อมูลผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมาย
 ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง
 • ไม่ลอกข้อมูลผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมาย
 ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่งในต่อไปนี้

 • อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง
 • ไม่ลอกข้อมูลผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตนเอง
 • ไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมาย

II. เกณฑ์ประเมิน เทคนิคการนำเสนอ (40%)

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
3 2 1
1. รูปแบบการนำเสนอ  มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจและกระชับ  ลำดับเรื่องราวได้ครบถ้วน อยู่ในเวลาที่กำหนด  มีรูปแบบการนำเสนอที่ค่อนข้างน่าสนใจ ลำดับเรื่องราวได้ครบถ้วน แต่ใช้เวลามากกว่าที่กำหนด  มีรูปแบบการนำเสนอที่ไม่ค่อยน่าสนใจ
2. ความคิดสร้างสรรค์  ผลงานแปลกใหม่ แสดงให้เห็นความสร้างสรรค์ ครบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียด  ผลงานแสดงให้ถึงความสร้างสรรค์เพียง 3 ใน 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียด  ผลงานแสดงให้ถึงความสร้างสรรค์เพียงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ดังนี้  คิดริเริ่ม คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียด
3. ภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหว / ภาพวีดิโอ  ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพวีดิโอ ที่นำเสนอมีความชัดเจน ช่วยในการสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจน  ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพวีดิโอ ที่นำเสนอมีความชัดเจน  ช่วยในการสื่อสารให้เข้าใจได้  ภาพนิง / ภาพเคลื่อนไหว/ภาพวีดิโอ ที่นำเสนอมีไม่ค่อยชัดเจน บางภาพไม่ช่วยสื่อให้เกิดความเข้าใจ
4. เสียงพูด/เสียงดนตรี  คุณภาพเสียงบรรยายและเสียงประกอบ มีความชัดเจน น่าสนใจ ต่อเนื่องตลอดการนำเสนอ  คุณภาพเสียงบรรยายและเสียงประกอบ มีความชัดเจน น่าสนใจเป็นส่วนใหญ่ (70-90%)  ต่อเนื่องตลอดการนำเสนอ คุณภาพเสียงบรรยายและเสียงประกอบ ไม่มีความชัดเจน และไม่ค่อยน่าสนใจ