Currently browsing category

ภาคกลางและภาคใต้-ประเภทอาจารย์ราชภัฏเครือข่าย

2-01 การสอน PBL เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี มรภ.เพชรบุรี

การสอน PBL เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน  วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี มรภ.เพชรบุรี คลิปการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธี PBL  https://www.facebook.com/tutor.newget/videos/400677856944301/   ตัวอย่างผลงานสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://www.facebook.com/oil.rosebud/videos/o.262101787468576/1244648152256658/?type=2&theater&notif_t=like&notif_id=1485865102306423 https://www.facebook.com/tutor.newget/posts/1180932118669088?notif_t=page_wall&notif_id=1485270227130274 https://www.facebook.com/suwannee.meekul/videos/o.262101787468576/1352784484744971/?type=2&theater&notif_t=like&notif_id=1486008769819077 https://www.facebook.com/noopui.pothong/videos/o.262101787468576/1150579281677639/?type=2&theater&notif_t=like&notif_id=1485889536148161   จุดประสงค์การเรียนรู้ …