Currently browsing category

ประเภทครูทั่วไป 61

การเรียนรู้ด้วยโครงการ ตามแนว constructionism เรื่อง การอ่านแผนที่และแผนผัง

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง การอ่านแผนที่และแผนผัง  วิชา ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1.1 นักเรียนเข้าใจข้อมูลจากการอ่านแผนที่และแผนผัง (K) 1.2 นักเรียนสามารถอ่านแผนที่และแผนผังได้ (P) 1.3 นักเรียนมีมารยาทในการอ่าน (A)   2.กิจกรรม (Activities) …

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism โดยนายวันชัย ราชวงศ์

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง สถิติเบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1.1 นักเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูลได้ 1.2 นักเรียนสามารถสร้างแผนภูมิเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆได้ 1.3 นักเรียนสามารถอ่านแผนภูมิเปรียบเทียบได้    2. กิจกรรม (Activities) …

เรื่อง “สถานที่สำคัญในชุมชนของเรา” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

Video : https://www.youtube.com/watch?v=yAraAyj3unQ&feature=youtu.be เรื่อง “สถานที่สำคัญในชุมชนของเรา”  ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3   โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) จุดประสงค์การเรียนรู้(Objective) 1. เด็กสามารถบอกชื่อสถานที่คัญของชุมชน และบอกความสำคัญของสถานที่ในชุมชนได้ 2. เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้ 3. เด็กสามารถพูดถาม – ตอบ เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ เกี่ยวกับ Places in …

Hidden angles in our school

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง กิจกรรม : Hidden angles in our school วิชา คณิตศาสตร์.   ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนสามารถบอกชนิดของมุมได้ นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของมุมแต่ละชนิดได้ นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน …

1-03สบู่สมุนไพรในท้องถิ่น

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง สบู่สมุนไพรในท้องถิ่น  วิชา  วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1. เพื่อใช้ไอซีทีในการศึกษาการทำสบู่จากสมุนไพร สามารถทำสบู่จากพืชที่อยู่ในท้องถิ่นได้   กิจกรรม (Activities)   ครู นักเรียน 1.ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 2.ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการเปิดวิดีโอ เกี่ยวกับการนำพืชไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน …

1-04การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม หัวข้อ การสร้างโมเดล 3 D ด้วยโปรแกรม Sketch up เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา คณิตศาสตร์

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม หัวข้อ การสร้างโมเดล 3 D ด้วยโปรแกรม Sketch up เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา คณิตศาสตร์ 1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1.นักเรียนสามารถคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปเรขาคณิตสามมิติ ได้ …