Currently browsing category

ประเภทอาจรย์ราชภัฏเครือข่าย 61

Workshop and Active Based Learning รายวิชา การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 2 คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การฝึกอบรมและการเรียนรู้แบบตื่นตัวเป็นฐาน รายวิชา การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ (K) 2) นักศึกษามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดอบรมเชิงปฏฺิบัติการและการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ (K) 3) นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันและสามารถปฏิบัติกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มโดยเป็นหุ้นส่วนการเรียนรู้ขนาดเล็กได้ …

ใช่จริยธรรมหรือไม่

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง….ใช่จริยธรรมหรือไม่…วิชา…จริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา…ระดับชั้น…ปีที่ 1 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) ให้นักศึกษาจัดทำชิ้นงาน นำเสนอ ที่มี เนื้อหาที่เป็นจริยธรรม และ เนื้อหาที่ไม่ใช่จริยธรรม อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรม (Activities) สัปดาห์ที่ 1 เลือกหัวข้อ สืบค้น ซักถามปัญหา 3 ชั่วโมง นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง …